Regulamin sklepu internetowego niezbednikzuzlowy.pl

§ 1
Słownik pojęć

1. Sprzedawca „Wojciech Tarchalski”, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222506306, REGON 300511582.
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną niezbednikzuzlowy.pl.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj Usługi lub Towaru.
8. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, której dane znajdują się w systemie obsługi klienta Sprzedawcy.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do realizacji zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów
oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (redakcja@niezbednikzuzlowy.pl) oraz pisemnie listem.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.
8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych.


§ 3
Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać Towar, a następnie zaznaczyć wybrane Towary, przejść do zakładki „Dodaj do koszyka” i postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje niezwłocznie e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest opłacenie Towaru.
6. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1) Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem narzędzia: Tpay dostępnego na stronie https://tpay.com/ – prowadzonego przez Krajowego Integratora Płatności S.A.. z siedzibą pod adresem: plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, wpisanego jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP27/2014.
8. Zapłata za towar za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych następuje z uwzględnieniem zasad funkcjonowania platformy operatora płatności. Kupujący dokonujący w tej formie powinien zapłacić za Towar w terminie 15 minut od chwili kliknięcia w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
9. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem za pośrednictwem przelewu tradycyjnego powinien zapłacić za Towar w terminie 3 dni roboczych od chwili kliknięcia w przycisk „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
10. Informacje o ewentualnych kosztach dostawy uwidocznione są na karcie każdego Towaru, a także w procedurze składania Zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4
Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie złożenia Zamówienia).
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 1 dnia z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. Towar wysyłany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni roboczych, liczonych od dnia opłacenia Zamówienia.
5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
6. Zamówiony towar dostarczany jest na adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.
7. Dowodem dokonania zakupu może być faktura VAT, o ile Kupujący wyraził chęć jej otrzymania. W przypadku wyrażenia takiej chęci, Kupujący obowiązany jest wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury.

§ 5 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Sprzedawcy z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, która jest rozpatrywana w terminie 14 dni.
3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (redakcja@niezbednikzuzlowy.pl) albo pisemnie – listem na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji –Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu magazynu „Niezbędnik żużlowy”,  zgodnie z art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287).
3. Odstępując od umowy Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik nr 2
do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Wojciech Tarchalski
adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

e-mail: redakcja@niezbednikzuzlowy.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących zeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
…………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287).
2. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu niezbednikzuzlowy.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 27.03.2023 r.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 6 ust. 5 Regulaminu,
2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
8. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik – Polityka Prywatności.